24ปี กกต.องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ

*****ตลอดระยะเวลา 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตนานับประการที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้งและความแตกต่างทางความคิดทางการเมือง ทำให้เกิดความสับสนความเคลือบแคลงใจมากขึ้น รวมไปถึงการโจมตีการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจาก  ผู้เสียประโยชน์อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

*****อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงยืนหยัดทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายให้สมกับที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก

*****ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บนเส้นทางสู่ “องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”