update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

หอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ ลงนามความร่วมมือ กับวัดพระธาตุช่อแฮสร้างห้องน้ำสุขสโมสรมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 4,474,000 บาท

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสร้างห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะกับหอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ โดย นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ ประธานอาวุโสหอการค้าแพร่ นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานอนุกรรมการโครงการห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ เจตนารมณ์แห่งความร่วมมือ เนื่องในวาระที่หอการค้าไทยฉลองครบรอบ 90 ปี ถือเป็นโอกาสอันดีในการช่วยเหลือสังคม สอดรับกับแนวคิด “Connect : Competitive : Sustainable ” ซึ่งถือเป็นทิศทางการดำเนินงานของหอการค้าไทย

*****ปัจจุบัน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ที่ยังคงมีความเปราะบาง และเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว โดยเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายหอการค้าจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมี “ห้องน้ำ” ที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และออกแบบตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์ (Universal design) รองรับการกลับมาของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ช่วยยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของไทย และช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และการกระจายรายได้สู่ประซาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

*****สำหรับโครงการนี้ เงินทุนในการจัดสร้าง “ห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ”(ห้องน้ำ) ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ โดยมีมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 4,474,000 บาท(สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้าง”ห้องสุขสโมสรฯ” (ห้องน้ำ จำนวน 2,237,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมี่น เจ็ดพันบาทถ้วน) ถือเป็นกึ่งหนึ่งของมูลค่างานก่อสร้าง และเงินทุนในการจัดสร้างอีกกึ่งหนึ่งของมูลค่างานก่อสร้าง จำนวน 2,237,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง

*****พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า ต้องขออนุโมทนาบุญกับหอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ที่เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ ได้สนับสนุนเงินในการก่อสร้างครึ่งหนึ่งคือ 2,237,000 บาท และวัดพระธาตุช่อแฮออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งคือ 2,237,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆอีก รวมประมาณ เกือบ 5 ล้านเศษ ซึ่งจะมีหน้องน้ำหญิง 10 ห้อง ห้องน้ำชาย 10 ห้อง ห้องอาบน้ำหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำชาย 2 ห้อง ห้องผู้สูงอายุและพิการ 2 ห้อง และห้องเก็บของ2 ห้อง 28 ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้านลานจอดรถด้านทิศตะวันออกของวัดพระธาตุช่อแฮ