8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด พัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์  เข้าร่วมกิจกรร

***** พระเทพวชิรวิมล, ดร. กล่าวว่า มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด   ได้จัดโครงการการพัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการคือ ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ ปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้เกิดแนวคิดการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการภายในวัดให้มีความทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ ของพระผู้นำชุมชนให้มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ ผ่านสื่อเทคโนโลยี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*****ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงมองเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพของพระผู้นำชุมชน จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระสังฆธิการได้เรียนรู้วิชาการแบบสมัยใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการตรวจการณ์และขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ในภารกิจ 6 ด้าน คือ  ด้านการปกครอง  ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการสาธารณูปการ   ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ  ด้านสาธารณสงเคราะห์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด มี  14  อำเภอ, 50 ตำบล, 188 วัด, 150 ที่พักสงฆ์

***** ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ    เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและพระเลขานุการ ทุกระดับ  จำนวน 200 รูป  ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่   จำนวน  50 รูป/คน รวมทั้งหมด  250  รูป/คนด้านวิทยากร ได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) และผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ