update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

มมส.แห่อัญเชิญเครื่องสักการะ เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา และสักการะพระบรมธาตุนาดูน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

*****ปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำวงกองยาวศิลป์อีสาน จากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และขบวนฟ้อนรำสักการะจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ นำขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูน  สำหรับการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมความศรัทธาในพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม เกิดความเป็นสิริมงคลชีวิตกับตนเอง สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

*****พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 -15 สมัยทวารวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ และทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา