อบต.ทุ่งทอง ร่วม กปศ.กาญจน์ เล็งเห็นอาชีพกสิกรเป็นหลัก จัดอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนประจำปี งบประมาณ 65

*****กาญจนบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 พ.ค.65 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครง การอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกอบกิจสบายยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ นิทัศน์นรเศรษฐ์ นายสุนทรเหมือนรุ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ร.ต.ต.ปวินวิทย์ กาญจนกิจขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ

*****นอกจากนี้ยังมี นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี วิทยากรบรรยายพิเศษ ” การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อยังยั่งยืน” พร้อมด้วยนางสาวนุชจลิน วงษ์วิลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เกษตรกรทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมฯ

*****เนื่องจากโคกระบือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ในอดีตเกษตรกรใช้โคกระบือเป็นแรงงานในการทำอาชีพเกษตร กรรมการขนส่ง การเลี้ยงโค กระบือเปรียบเสมือนเป็นเงินออมหรือเงินฝากของครัวเรือนเกษตรกร ประกอบมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง ได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพ เสริมรองจากการทำนาทำไร่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายให้ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว ให้ปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเลี้ยงโค กระบือมากขึ้น แต่เกษตรกรขาดความรู้ด้านการดูแลการจัดการสุขภาพของโคเนื้อ ขาดการรวมกลุ่มทำให้มี ราคาตกต่ำขายไม่ได้ราคา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองจึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนขึ้นในวันนี้