บ้านบ่อน้ำร้อนและ บ้านจุฬาภรณ์ 10 เข้ารับการตรวจประเมินผลงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2  มิ.ย.65 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ประธานตรวจประเมินผลงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนันตำบลตาเนาะแมเราะ  ผู้ใหญบ้าน  ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และบัณฑิตอาสา เข้าร่วม สร้างขวัญและให้กำลังใจของกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน  ที่ได้ทุ่มเท เสียสละเวลาร่วมกันทำงานมาโดยตลอด

*****จากนั้น พ.จ.ท.อนันต์ และคณะเดินทางมาเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ลงพื้นที่ บ้านจุฬาภรณ์ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการฯ

*****พ.จ.ท.อนันต์ กล่าวว่า กรมการปกครองได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2565 โดยโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่น โดยมีความภาคภูมิใจ และนำไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

*****ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 เพื่อมารับฟังการบรรยายข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน การจัดการบริหารหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ฯลฯ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางชนะเลิศในระดับจังหวัด จะได้เข้ารับตรวจประเมินผลงานในระดับเขต ตามเขตตรวจราชการของกรมปกครอง จำนวน 18 เขต  และการคัดเลือกในระดับภาค จำนวน 4 ภาค ต่อไป