พ่อเมืองประธานในการประกาศ “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ”

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิรุฬ พรรณเทวี  ผวจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจ.สุโขทัย   ร่วมเป็นประธานในการประกาศ  “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ” โดยมีหน่วยงานราชการ และอปท.จากทุกอำเภอในจ.สุโขทัย จัดขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซี  เดินไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ ก่อนที่จะไปรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จ.สุโขทัยสามารถขับเคลื่อน และบริหารจัดการขยะให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้  นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย  กล่าวว่า ขอให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาขยะที่จะกระทบต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการปลอดขยะนั้นไม่ได้หมายความว่า ไม่มีขยะ แต่ขยะที่เกิดขึ้นได้มีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีและขอให้ช่วยกันรักษาผลการดำเนินงาน “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ” ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

***** ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวม 74 หน่วยงาน ในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลัก 3 R  คือ Reduce การลดปริมาณ Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ และ Recycle การนำไปแปรรูป โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า จะประกาศให้ “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ”  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565  ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก