พังงาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒนคุณาธร”ประจำปี65

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผวจ.พังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 65 จังหวัดพังงา ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยมีนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

*****ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 วันที่ 3 ตุลาคม 65 หรือตามที่กระทรวงกำหนด ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดพังงา ส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ ดังนี้ 1. ประเภทเด็กหรือเยาวชน จำนวน 2 คน คือ ด.ญ.กีรติญา พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา และ ด.ญ.ณภัทรวลัญช์ นุ่นทอง โรงเรียนบ้านตากแดด 2.ประเภทบุคคล จำนวน 2 คน คือ นายสมชาย เจริญฤทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ น.ส.มนัสนันท์ ศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านบางม่วง 3.ประเภทนิติบุคคลกลุ่มบุคคล ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมฯ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง และโรงเรียนสตรีพังงา