ผวจ.พังงา ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อพิจารณาหารือการสร้าง Branding และ Character ของจังหวัด

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อพิจารณาหารือการสร้าง Branding และ Character ของจังหวัดพังงาให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จักและจดจำได้ง่ายขึ้นโดยนำเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละสถานที่ในแต่ละอำเภอ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผลไม้ ต้นไม้ สถานที่ สัตว์ประจำถิ่น การแต่งกาย

*****รวมทั้งนำผลงาน “การพัฒนาเมือง แห่งความสุข ด้วยการถอดรหัส 4DNA” ที่ได้จากการระดมสมองของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทีมงานนักวิจัยในทุกมิติ นำมาออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ หรือ มาสคอต (Mascot) ที่บ่งบอกและสื่อถึงความเป็นจังหวัดพังงา  ซึ่งสามารถจัดทำเป็นตุ๊กตา ของที่ระลึก สติ๊กเกอร์ ตลอดจนนำไปพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าในชุมชน หรือนำไปใช้ตามความเหมาะสมได้เช่นกัน ซึ่งที่ประชุมจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้าง Branding และ Character จังหวัดพังงา เพื่อกำหนดเอกลักษณ์และรูปแบบสำหรับการจัดทำมาสคอตต่อไป