กองทุนสื่อเปิดเวที TMF POWER FOR CHANGEสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนสร้างแนวร่วมสื่อปลอดภัย-ติดอาวุธคนไทยรู้เท่าทันสื่อ

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข้าวรายงานว่า ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง

*****โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ผลิตสื่อได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ยังก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ (Fake news) การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจาในอินเทอร์เน็ต (Hate speech) และการนำเสนอความรุนแรงประเภทต่าง ๆ โดยขาดวิจารณญาณ ‘กลไกหนึ่งที่จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อที่สมดุล เพื่อขจัดสื่อร้ายและขยายสื่อดี รวมถึงการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อสังคม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี เป็นสื่อที่มีความปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม’

*****ขณะที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี” โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง และการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารให้สังคมเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน

*****สำหรับโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด“กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า“TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”โดยจะมีการสัญจรครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคทั้งเครือข่ายการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาครวมทั้งหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟัง ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาเชิงวิชาการสร้างพลังการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “รู้ทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีเข้มแข็ง”และ กิจกรรมประชุมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย