คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลาลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 นายรอมือลี มัสกอตอ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย นางสาวนภพร เกษรพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  นายดนัย บาเหมสะอิ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และสอดส่องโครงการงานติดตั้งแสงสว่าง (ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน – เบตง) อำเภอเบตง และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอธารโต เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โดยมีเจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา แขวงทางหลวงยะลา และตัวแทนบริษัท อาร์ เอ อาร์ ร่วมต้อนรับพร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ

*****นายรอมือลี มัสกอตอ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา  กล่าวว่า ตามที่นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  กำหนดแนวทางการสอดส่องงผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล หากพบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ก็จะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ต่อไป

***** สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะที่ 2  เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เริ่มสัญญา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  วงเงินค่าก่อสร้างรวม 48,895,000 บาท  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ 1.งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร Sky Walk พร้อมประติมากรรม 2.งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องน้ำ (เดิม) 3.งานก่อสร้างลานจอดรถ 4.งานก่อสร้างอาคารจุดพักคอย 5.งานก่อสร้างระบบประปา 6.งานระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร Sky walk 7.งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังทลาย และ8.งานก่อสร้างทางเท้า  ส่วนในระยะที่ 3 ของโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะเชิดลาด ใช้วงเงินการก่อสร้าง 9,500, 000 บาท