สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เผยแพร่วีดีทัศน์แนะนำองค์กร

*****วีดีทัศน์ แนะนำ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองดูแลประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย มีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงในการดำเนินธุรกิจสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

****รวมถึงคุ้มครองดูแลประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย มีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ และเป็นหลักประกันมั่นความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมไทยมีความเข็มแข็ง มั่นคง ตลอดจนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน