มหาสารคามสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดทิศทางตามการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรวัตร สื่อประสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570   ที่ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสาราคาม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจประเด็นปัญหาสัมมนา เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570  ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21

*****อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ช่วยระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนา กำลังคนจังหวัดมหาสารคามตามความต้องการแรงงานของจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและคณะทำงานสามารถบันทึกข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคามในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด  ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

*****โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด นายจิรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 และทิศทาง การจัดทำแผนพัฒนากำลังคน     สู่การพัฒนาจังหวัด” จัดกิจกรรมกลุ่ม workshop    ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการ (กพร.ปจ.)มหาสารคาม คณะทำงานและผู้แทนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน  35 คน