อบต อัยเยอร์เวงจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายซอลาฮุดดิน ยาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงอ.เบตง จ.ยะลาประธานพิธีเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565  โดยมี อาจารย์อุสมาน มะอะหมีน และอาจารย์มุสตอฟา มังกะลู มาเป็นวิทยากร อบรมประชาชน และผู้ประกอบการ  จำนวน 50 ราย ที่สนใจเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง

*****นายซอลาฮุดดิน กล่าวว่า การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้มีทักษะและความสามารถในการนำเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีทักษะการบริการแบบมืออาชีพ สามารถเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และยกระดับธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวในตำบล ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

*****ด้านนายอุสมาน มะอะหมีน วิทยากรจัดการอบรม กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้และทักษะในเรืองพื้นฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการจัดนำเทียว เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อดึงอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เทคนิคการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การแนะนำตัวและนำเสนอข้อมูลชุมชน  รวมไปถึงเทคนิคการจัดสถานที่ การจัดโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน