รองผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ จัดโครงการออกหน่วย ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ที่อำเภอฟากท่า

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์  ประธานเปิดโครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1  ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 โดยมี นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมด้วย ขณะที่ นายกิติพงศ์  อุระวัตร นายอำเภอฟากท่าและในนามพี่น้องชาว อำเภอฟากท่า  กล่าวต้อนรับ และนายกสิณ พรมพันธุ์ กำนันตำบลฟากท่า กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของตำบลฟากท่า และนายดุสิต กันยา นายก อบต.ฟากท่า กล่าวราย งานปัญหาความดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมงานดังกล่าว ด้วยมาตรการคัดครองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

*****นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การออกหน่วยบริการ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในวันนี้ ถือว่าเป็นการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ต.ฟากท่า  อ.ฟากท่า ได้มีโอกาสเข้าถึงละได้รับบริการจากส่วนราชการหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ กับประชาชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ในพื้นที่และชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาให้จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข โดยทั่วกัน

***** “สำหรับโครงการออกหน่วย ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ที่อำเภอฟากท่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรับทราบข้อมูลปัญหาที่มีผลกระทบต่อ วิถีการดำเนินชีวิต ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอฟากท่า ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชน ในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการให้บริการประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง นำมาซึ่งความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี “นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าว

*****ทั้งนี้ ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมกับนำส่วนราชการต่างๆ และ มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ MOBILE UNIT สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง บริการทำบัตรให้ประชาชน บริการแก่ประชาชนทุกด้าน พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อเร่งแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนด้านต่างๆอีกด้วย

 ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน