ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานเปิดบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเชิงรุกในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่วัดบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 6 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน พร้อมบูรณาการนำส่วนราชการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยลดภาระค่าใช้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อราชการถึงอำเภอหรือจังหวัด เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข โอกาสนี้  ยุติธรรมจังหวัด ได้มอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา การมอบชุดยาพระราชทานแก่ผู้นำชุมชน  การมอบพันธ์ปลา การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ และ มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ 

*****ปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการให้เร่งแก้ไข มี 2 โครงการ ได้แก่ การขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เนื่องจากมีการขยายประชากรมากขึ้นและครัวเรือนขาดแคลนน้ำประปาถึง 30 ครัวเรือน และ ต้องการขุดลอกหนองเต่า เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินและจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนถึง 2 หมู่บ้าน ทั้งการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผลทางการเกษตร       

*****สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 28 เมื่อ พ.ศ.2513  เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และรักษาโรคแก่ผู้อยู่ถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษร์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ผู้อยู่ห่างไกลความเจริญ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน