เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.65  ที่ นาย กมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.)บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

*****สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กําหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความ มั่นคง โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือใน การดําเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกําลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับ ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นําไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจาก ยาเสพติด”

*****ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อเป็นการรณรงค์การรับรู้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร ครอบครัว และชุมชน ของตนเอง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อให้ทุกคนมีใจตระหนักถึงชาติศาสนาพระมหากษัตย์เป็นที่ยึดเหนียว