ผู้ว่าฯสงขลาเปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลาเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และพันธมิตรจัดขึ้น

*****สงขลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอน) จับมือ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Learning Center)” แห่งแรกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบอินเตอร์แอคทีฟ จำลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนกับให้เยาวชนอย่างสมจริง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม เข้าร่วมกิจกรรม

*****ทั้งนี้ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่างปี 2554 ถึง 2562 มีจำนวนเฉลี่ยปีละกว่า 260,000 คน โดยกลุ่มหลักคือกลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ซึ่งสร้างความสูญเสียทางด้านจิตใจและสุขภาพของคนในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง การลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

*****เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จึงดำเนินโครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise)” นับตั้งแต่ปี 2557 และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางถนนที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา และเป็นผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการนี้ด้วย นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ พ.ศ. 2564 – 2573 เป็นทศวรรษที่สองของการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Second Decade of Action for Road Safety) และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

*****นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา กล่าวว่า “จากสถิติอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา พบว่าอุบัติเหตุเกิดในรถจักรยานยนต์กว่า 70% โดยกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 10-19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นหากผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร จะสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและลดการสูญเสียลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ‘ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน’ จะช่วยสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางถนนของนักเรียน และเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยได้ ตลอดจนต่อยอดสู่การเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สามารถขยายผลและกระจายองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์นี้ไปสู่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้”

*****ด้าน น.ส.ชบา ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) กล่าวถึงที่มาของโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนว่า “มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน และสร้างค่านิยมที่ตระหนักถึงความสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มานานกว่า 20 ปี ในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม โดยนักเรียนสามารถศึกษาในหัวข้อความปลอดภัยทางถนนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้ามถนนทำอย่างไรให้ปลอดภัย ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ควรรู้ การเลือกที่นั่งบนรถเมล์ที่ปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงสามารถสนุกกับกิจกรรมด้วยการทดลองการใช้จำลองถนน และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน”

*****โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมนั้น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตัวเอง เดินไปโรงเรียน และใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความพร้อมในด้านต่างๆ และสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดสื่อการเรียนการสอนด้านวินัยจราจรบนท้องถนนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไปได้

*****น.ส.พรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติแห่งเอเชีย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ให้เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้นักเรียนและลูกหลานชาวสงขลามีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน มีเด็ก ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนนจากโครงการฯ แล้ว กว่า 30,000 คน”

*****โดยการดำเนินงานภายใต้ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา ครอบคลุมโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 12 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ โรงเรียนวัดบ่อปาบ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร โรงเรียนเทศบาลเมือง สิงหนคร (บ้านยางงาม) โรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนวิเชียรชม และโรงเรียนวรนารีเฉลิม