8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ” กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมืองศึกษาที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเต็ล จังหวัดนครศรีธรรมราช

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อช่าวรายงานว่า ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน ตัวแทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเต็ล จังหวัดนครศรีธรรมราช