22 กันยายน 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่”

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ในวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

***** กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเผยแพร่ความรู้อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยไปยังกลุ่มสภานักเรียนเพื่อนำไปขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียน    ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้เยาวชน      และนักเรียนได้ลงมือกระทำในบทบาทของการเป็น Creators ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้และส่งเข้าประกวด

*****ในปีงบประมาณ 2565 มีสถานศึกษานำร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 155 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบการตัดสินระดับภูมิภาค จำนวน 32 ผลงาน และได้มีการตัดสินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล  และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ดังนี้ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป.  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก ชื่อผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดี       ตามวิถีประชาธิปไตยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.กำแพงเพชร ชื่อผลงาน RAP ARCHETYPE YOUTH รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จ.กระบี่ ชื่อผลงาน ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน

*****ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์ประทานพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากสังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชื่อผลงานประชาธิปไตย และรางวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี  ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ได้ทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช่อง Youtube ECT mediaและ แอปพลิเคชัน Civic Education