สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้างการเรียนรู้พลเมืองคุณภาพ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้ผลิตสื่อประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและเข้าใจง่าย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพของวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด

*****โดยเผยแพร่สื่อดังกล่าว 3 ช่องทาง ได้แก่ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) เพจ Facebook สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) และเว็บไซด์ http://civicnet.ect.go.th จำนวน 5 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย 1. สื่อ Youtube การสอนหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จำนวน 20 Ep 2. สื่อ Motion graphic พลเมืองคุณภาพ จำนวน 12 ตอน  3. สื่อ Documentary พลเมืองคุณภาพ จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ หนังสั้น 4 ตอน นำเสนอหัวข้อ “ความเป็นพลเมือง” VTR 3 ตอน นำเสนอหัวข้อ “ประชาธิปไตย”

*****และสารคดี 3 ตอน นำเสนอหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง” 4. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book   5. สื่อการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทางเว็บไซด์ http://civicnet.ect.go.th ซึ่งระบบจะทำการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้แต่ละวิชา และเมื่อผลการทดสอบนั้นได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นใบรับรองการผ่านหลักสูตรด้วย