1 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

บ้านพักเด็กระยองจัดงานสภาเด็กละเยาวชนรวมพลังรักสิ่งแวดล้อม

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ย.65 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ประธานเปิดโครงการรวมพลังสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Youth Power Can Do  พลังเยาวชนระยองรักสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่นระยอง โดยมี  นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผอ.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2 ชลบุรี น.ส.นพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง พ.ต.ต.ศิษฎ์ พูลวงศ์ สว.กก.2 บก.ปคม ร.ต.อ.ศราวุฒิ สุกสวาท รองสว.กก.2 บก.ปคม ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง นายประฐมพงษ์ พัดสอน ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ รองปลัดอบต.ทุ่งควายกิน นายกังวาน จินดา จนท.มวลชนสัมพันธ์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นางลัดดา ชัยศรี จนท.ประชาสัมพันธ์บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน)  น.ส.พัชมน สกุลเชื้อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง นักเรียน คณะครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน

***** น.ส.พัชมน สกุลเชื้อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 มาตรา 36 โดยกำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกระดับในจังหวัด ให้เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ อันนำไปสู่การเป็น Active Citizen ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

*****กิจกรรมวันนี้ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ร่วมกับ บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดระยอง ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดงาน รวมพลังสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ”Youth Power Can Do พลังเยาวชนระยอง รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ได้ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิดของเราให้ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบตัวย สภาเด็กและเยาวชน แกนนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม 340 คน

*****โดยกิจกรรมจะเป็นการะดมความคิดจากแกนนำเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละอำเภอ มาร่วมกันคิดถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของระยอง และวางแผนแนวทางการแก้ไข และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ และมอบสัตยาบันพลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผวจ.ระยอง อีกทั้งการออกบูทแสดงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพลังงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1สวนพฤษศาสตร์ ระยอง และบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และช่วงเย็นจะร่วมกันการเดินรณรงค์ ไปยังตลาดสตาร์ไนท์พลาซ่า และบริเวณใกล้เคียงเพื่อกระตุ้นสังคม ให้ช่วยกันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอจะขยายผลรณรงค์ไปยังอำเภอต่างๆ ต่อไป

 นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง