ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา- อ.เบตง

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา-อ.เบตง บ.หัวสะพาน-อ.เบตง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษา และสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมและนำไปสู่การศึกษาในขั้นตอนต่อไป

*****สำหรับแนวเส้นทางโครงการ มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 410 กม.ที่ 103+000 ห่างจากบริเวณสะพานข้ามคลองแหร อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอธารโต ประมาณ 7.30 กิโลเมตร และมีจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข 410 กม.ที่ 150+498 บริเวณสะพานข้ามคลองมาลา อยู่ในพื้นที่ตำบลเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ห่างจากวงเวียนเบตง ประมาณ 12.9 กิโลเมตร แนวเส้นทางโครงการมีระยะทางทั้งหมด 47.498 กิโลเมตร

*****โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการตามแนวเส้นทางในจังหวัดยะลา 2 อำเภอ 4 ตำบล ดังนี้ อำเภอธารโต ตำบลบ้านแหร ตำบลแม่หวาด อำเภอเบตง ตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ แนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาโครงการ จากการสำรวจพบว่าทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา – อำเภอเบตง ตอน บ้านหัวสะพาน-อำเภอเบตง ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ สภาพเส้นทางมีลักษณะลาดชันและคดเคี้ยว จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เพื่ออำนวยความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวเส้นทางโครงการ

*****นอกจากนี้ จะดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นครอบคลุมพื้นที่โดยรอบในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ และในระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ในกรณีศึกษาหัวข้อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน