4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ปปส.ภาค 4 ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และ สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษาในการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.นันทกาล แสนพันธ์  เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.4 พร้อมคณะ นางสาววราภรณ์  ขจรพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้เข้าให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในการใช้เสพยาเสพติด โดยได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้เด็กและเยาชนสามารถมีทักษะชีวิต ป้องกัน ปราบปราม รณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายส่งผลต่อคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำในอำเภอจตุรพักตรพิมาน และโรงเรียนอื่นๆ

*****นายทรงศักดิ์  วิสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหคามวิทยาคาร  กล่าวว่า “โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนชั้น ป.4 – ม.3  เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงและอยู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งอยากรู้อยากลองจึงเป็นจุดเปราะบางที่จะเข้าถึงยาเสพติดได้จากการดำเนินงานตามโครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ จะส่งผลให้นักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติในอนาคตได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดซึ่งจะทำลายชีวิต อนาคต สังคม ครอบครัว และประเทศชาติได้จึงอยากให้โครงการนี้ได้ขยายไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดต่อไป”

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ