4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นงานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ฯ ให้มีความเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

*****ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากทำเลที่ตั้งที่เป็นกลุ่มจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ทั้งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงอารยธรรมอีสานใต้  นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ และการค้าการลงทุนธุรกิจแห่งอนาคต มีการส่งเสริมพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มจังหวัดต่อเนื่อง ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเดินทางเข้าถึงพื้นที่กลุ่มจังหวัดสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางราง ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถกำหนดบทบาทของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 ให้เป็น “ศูนย์กลาง ระบบโลจิสติกส์ และระบบราง สู่อุตสาหกรรมการเกษตร นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต เชื่อมโยง เศรษฐกิจระดับภูมิภาค”

*****โดยเติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัด และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้น เสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการทำงานโครงการ พัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้มีระบบโครงการพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืน

*****ที่ประชุม ได้มีการรับทราบผลการศึกษาข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ดในระยะที่ 1 และประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการฯ นำเสนอศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา จะได้รวบรวม ประมวลผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน/รายงาน