update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุธี  ทองแย้ม  ผวจ.นนทบุรี  ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด( ศอ.ปส.จ.นบ.)  โดยที่ประชุมสรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ในกลุ่มแรงงานและเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าพบว่า เริ่มมีการแพร่ระบาด และกัญชาสูตรต่าง ๆ อาจเสริมฤทธิ์ให้มึนเมาเพิ่มมากขึ้น

*****จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  พร้อมกันนี้ได้หารือที่ประชุมถึงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง”การตรวจหรือทดสอบสารเสพติด” การตรวจหรือทดสอบหาชนิดหรือปริมาณสารเสพติดในร่างกายของบุคคลอันเกิดจากการเสพสารเสพติด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเข้าตรวจสอบพฤติกรรมควรเข้าข่ายกระบวนการไหน เช่น บำบัดรักษา พบแพทย์กรณีจิตเวช เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ปฎิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย

*****พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแต่ละอำเภอ เพื่อติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ แก่ผู้ที่เข้าร่วมการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และบำบัดรักษายาเสพติด ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้านเพื่อป้องกันยาเสพติดไม่ให้ระบาดในพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน