update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาคัดเลือก “วันดี ปิยนามวาณิช” เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 66

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางนงนุช จตุราบัณฑิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 37/9 หมู่ที่ 12 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บ้านของนางวันดี ปิยนามวาณิช อายุ 62 ปี เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา ประจำปี 2566 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นประธาน

*****ต่อมาวันที่ 24 พ.ค.66 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางวัชรี ตัณฑชน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา ประจำปี2566 ซึ่งมีองค์กรเสนอชื่อ จำนวน 1 แห่ง คือ “นางวันดี ปิยนามวาณิช” ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา ประเภท :แม่ผู้บำเบ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

*****ทั้งนี้ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่อีกด้วย