6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะทำงานติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา เชาวรินทร์ ผวจ.นครนายก มอบหมายให้ นายวิชัย  บุญมี รอง ผวจ. พร้อมคณะติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) จ.นครนายก ในพื้นที่หมู่ 12 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา เพื่อติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

***** โดยมีนางวิภาสุคนธ์ ไชยนราภิสิทธิ์  นายก อบต.บ้านพร้าว คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง  (อพป./คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ ” หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถทำให้พี่น้องประชาชนได้สร้างเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างยังยืน