4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ธรรมาภิบาลกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายนพดล  รอยพวง  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอสหัสขันธ์ ประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในโรงเรือน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย เป็นงบประมาณในการสนับสนุนจำนวน 115,000 บาท ที่ศาลาประชาคมบ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่4 ตำบลนิคม  อำเภอสหัขันธ์  โดยมีนายสมบูรณ์ นาสาทร ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะ นายวิญญู ขันผง  นายกเทศมนตรีตำบลนิคม  นางกรวิภา  แก้วยิ่ง  ปลัดเทศบาลตำบลนิคม  นายพิเชษฐ์  ปรีจิตต์  กำนันตำบลนิคม  พร้อมด้วยตัวทางจากส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์  ประมงอำเภอสหัสขันธ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ เป็นตัวแทนภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมอบรม  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ 2 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน

*****โดยในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในโรงเรือน  เป็นการขับเคลื่อนพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักและแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในระดับหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  เน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยตลอดกิจกรรม  ทั้งนี้ มีนายสมบูรณ์  นาสาทร พร้อมคณะธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าสังเกตการณ์ระหว่างการดำเนินการโครงการอย่างใกล้ชิด  รวมถึงให้ข้อแนะนำในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้าน

*****นายนพดล  ร้อยพวง  ปลัดอำเภอ  กล่าวว่า  พื้นที่บ้านศรีสมบูรณ์  และบ้านคำแคน  ตำบลนิคม  ติดกับเขื่อนลำปาว  อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวประมงท้องถิ่น  มีการออกจับปลาเพื่อจำหน่ายตลอดทั้งปี  แต่จะประสบปัญหาในช่วงปลาราคาตกต่ำ จะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  ทำให้รายไม่มีความยั่งยืน  โดยคณะทำงานของอำเภอสหัสขันธ์  ที่ประกอบด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ได้วิเคราะห์ตามศักยภาพของชุมชน  เห็นว่าการส่งเสริมาชีพที่ยั่งยืนควรใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้  โดยการพัฒนาและต่อยอดจากภูมิปัญญาที่มีอยู่  ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ดร.จันรกรินทร์  ตรีอินทอง มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรการแปรรูปปลาซิวแก้ว และปลาสร้อย จากเขื่อนลำปาว เป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ำพริก และปลาแห้ง  พร้อมกับการสร้างโรงเรือนเพื่อตากปลาในราคาต้นทุนต่ำ และสามารถทำได้เอง ซึ่งชาวบ้านให้ความสนใจและมีความพร้อมที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ในนามชุมชนออกจำหน่าย  โดยมีทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อำเภอสหัสขันธ์ เป็นคนกลางส่งเสริมการตลาดและการจำหน่าย

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน