6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พัทลุงรับใบประกาศเลี้ยงควายปลักเป็นมรดกโลกด้านการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทย

*****พัทลุง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายวันที่ 14 ก.ย.66 ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  ต.ทะเลน้อย   อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบใบประกาศรับรอง “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย” เป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทย  ให้กับนางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ   ผวจ.พัทลุง  สำหรับระบบมรดกทางการเกษตรโลกนั้น  คือระบบการใช้ที่ดินที่โดดเด่นและภูมิทัศน์ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างการปรับตัวของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ความจำเป็น  และแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ( FAO) ได้ริเริ่ม “ระบบมรดกทางการเกษตรโลก” ในการประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) เมื่อปี พ.ศ. 2545  โดยมีกรอบแนวคิดในอนุรักษ์องค์ความรู้และวิถีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา  และนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารในชุมชน และระบบมรดกทางการเกษตรโลก

*****สำหรับ “ระบบมรดกทางการเกษตรโลก” ( GIAHS)  ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แบบพลวัตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยอนุญาตให้มีการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม   รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ   โดยระบบมรดกทางการเกษตร มีองค์ประกอบ 5 ข้อ  คือ ความมั่นคงด้านอาหาร/ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร  ระบบความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมาแต่ดั้งเดิม  วัฒนธรรมระบบคุณค่า และองค์กรทางสังคม และ ลักษณะภูมิทัศน์/และภูมิทัศน์ทางทะเล    ซึ่งกว่าจังหวัดพัทลุงจะได้รับใบประกาศเลี้ยงควายปลักเป็นมรดกโลกด้านการเกษตรฯดังกล่าวนี้ได้ใช้เวลายาวนานกว่า  6 ปี   และที่ประชุมมีมติรับรองให้ข้อเสนอ “ระบบการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย”เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา