16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานในการประสานการให้บริการด้านแรงงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 17 มิ.ย. นายนพดล จอมเพชร  รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการประสานการให้บริการด้านแรงงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 67 ที่โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน

*****นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องขับการเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคุ้มครองและส่งเสริมกลไกหลักคือ “กำลังแรงงาน”ให้มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน คือ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับพันธกิจที่ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้งของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานคือ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ก่อให้เกิดผลดีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพราะทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติงาน โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานมีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีการออกตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องหัวใจหลักสำคัญ ของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงแรงงาน คือ “อาสาสมัครแรงงาน”

***** นางสาวจุฑารัตน์ฯ กล่าวอีกว่า  จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาสาสมัครแรงงานทั้งสิ้น 193 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ 193 ตำบล เป็นผู้นำภารกิจงานบริการของกระทรวงแรงงานลงไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงแรงงาน ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านแรงงาน สามารถให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการประสานการให้บริการด้านแรงงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน พัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ และขยายเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

***** การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมได้อนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้และมอบหมายภารกิจ เพื่อส่งไปถึงประชาชนในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ