16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวทีฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ต่อการจ้างออกแบบงานก่อสร้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(จังหวัดยะลา)

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.67 นายวิเชียร เทพนุ้ย วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ บริษัทชาญ คอนซัลแตนท์ และคณะตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจ้างออกแบบงานก่อสร้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(จังหวัดยะลา) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง  ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น

*****ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนต่อการพัฒนาประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 – 2564 จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการศึกษาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภายใต้งาน “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน” ในพื้นที่กลุ่มเมือง 4 กลุ่ม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องดำเนินงานจำนวน 29 โครงการ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการเร่งด่วนบางโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง และบางโครงการได้จัดทำคำของบประมาณไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2565 – 2566 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้รับเลือกเป็นกลุ่มพื้นที่เป้าหมายที่ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บท โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปแล้วหนึ่งครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเป้าหมายของพื้นที่และโครงการที่จะต้องดำเนินงานไปแล้ว รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

*****ที่ประชุมวันนี้เป็นการนำเสนอผลการออกแบบ รายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทที่ได้นำเสนอจากการประชุมครั้งแรก และเปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อการออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อที่จะนำเสียงสะท้อนและความคิดเห็นที่ได้รับการเสนอแนะไปออกแบบรายละเอียดโครงการในขั้นสุดท้าย และนำเสนอต่อคณะกรรมการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(จังหวัดยะลา) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และหลังจากคณะกรรมการฯเห้นชอบแล้ว ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำส่งแบบรายละเอียดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เพื่อของบประมาณการก่อสร้างต่อไป

***** ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ บริษัทชาญ คอนซัลแตนท์ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่นันทนาการชุมชนเมืองยะรม ภายใต้งาน “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน” จะดำเนินงานบนพื้นที่ 23 ไร่ งบประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่สาธารณะประโยชน์มากมาย ทั้งอาคารบริการชุมชน อ่านเก็บน้ำและพื้นที่นันทนาการ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สวนพฤกษศาสตร์  สวนสาธารณะ และในอนาคตอาจมีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยะรม ซึ่งทุกข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะได้นำกลับไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกัโครงการฯ ซึ่งแผนพัฒนาพื้นที่ยะรมจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน แต่จะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่นั้นต้องรอเรื่องการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในไม่ช้าเพราะอยู่ในโครงสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนแล้ว

***** ด้าน ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีของ ต.ยะรม ที่รัฐบาล และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เห็นความสำคัญและเล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสู่ประชาชนชาวยะรม และชาวเบตง เนื่องจาก อ.เบตง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก การได้รับสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาพื้นที่นันทนาการชุมชนเมืองยะรม ก็จะทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาค จุดเช็คอินใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประชาชนต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน