16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา” โดยมีนายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ, คณะครู/นักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

*****นายชาธิป กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2530 โดยได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดทำกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

*****อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติด” โดยบูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร จังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ” เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงพลังได้เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ทำพิธีอ่าน สารของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมกับ ประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดพร้อมกับ มอบมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 141 ราย