16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขต

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากพันจ่าโท ทองแดง ปินะเก นายอำเภอนาเชือก นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยนางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาเชือก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรสตรี ภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจ กับกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ฯ

*****การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ  ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทกลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538  โดยมีนางบุญเที่ยง คำยอดแก้ว เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่ปี 2565 และในปีพ.ศ 2567 ได้กู้ยืมเงินกองทุนเป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อนำมาซื้อเส้นไหมและวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มมีรายได้ 7,000 – 10,00 บาท ต่อคน/เดือน

*****ทั้งนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำ แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ  ประจำปี พ.ศ. 2567  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้ซักถาม และเยี่ยมชม นิทรรศการ ของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และการสาธิต กระบวนการผลิตผ้าไหม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งกิจกรรมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

*****สำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย เกิดจากการที่ชาวบ้านมีเวลาว่างจากการทำนาหรือประกอบอาชีพอื่นแล้ว สตรีในชนบทมักจะใช้เวลาว่างที่มีไปทอผ้า เพื่อใช้สอยในครัวเรือนเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายเช่น ทอเป็นผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น ผ้าสไบ โสร่ง และได้มีการทอผ้าเป็นจำนวนมากขึ้น ต่อมาจึงได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เริ่มแรกมีสมาชิก จำนวนมาก 31 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 51 คน หากท่านใดสนใจผ้าไหมทอมือสวยๆ ใช้สีจากธรรมชาติ มีคุณภาพและรางวัลการันตีมากมาย สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0850661476