16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริต นำร่องในพื้นที่ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า  ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1(สปข.เขต1)ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาท ภารกิจกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ นโยบายสำคัญรัฐบาลและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยมี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 30 คนที่ห้องโกสัมพี  โรงแรมตักสิลา อ.เมืองมหาสารคาม

*****นายประชุม จตุเทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม  (สวท.มหาสารคาม ) กล่าวว่า สวท.มหาสารคาม ได้รับมอบหมายจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาและภัยจากการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่อย่างกว้างขวาง

*****โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2567 ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันต่อต้านการทุจริต” ซึ่งเริ่มที่ จ.มหาสารคาม เป็นจังหวัดแรก มีการบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทภารกิจ หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ และวิธีการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น โดย นายชยภัทธวัฒน์ ภัทรพหุสาธน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม , หัวข้อ ความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและการปรับพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต โดย นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ,หัวข้อ การจัดรายการวิทยุ การเขียนบท การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้เครื่องมือและการใช้งานอุปกรณ์ในการห้องส่งวิทยุกระจายเสียง โดย นายพีระวัฒน์ ปัทมะริดสา นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สวท.มหาสารคาม นายสุรเดช หนึ่งชนะ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.มหาสารคาม และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุ

***** หลังจากนี้จะได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน ผ่านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง รายการ “อีสานต้านโกง” ออกอากาศ ในเดือน กรกฎาคม 2567 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม   ระบบ FM 106.50 MHz และรับฟังออนไลน์ ทาง เว็ปไซต์ www.radiomahasarakham.prd.go.th / เฟสบุ๊คแฟนเพจ รายการสด สวท.มหาสารคาม และระบบ PRD OTT กรมประชาสัมพันธ์

***** ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีหน่วยงานในกำกับดูแลในระดับภูมิภาค ทั่วทั้งประเทศ อาทิ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ในส่วนภูมิภาค จำนวน 11 สถานี  เครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่องานประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน โครงการนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อวิทยุ รวมพลังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ผ่านทางรายการวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์   เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตทุกรูปแบบทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ

*****ด้าน นายเสกสรรณ์  สมมาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศให้ความสำคัญรวมทั้งประเทศไทย  การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการทุจริตให้คนในสังคม  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริต ซึ่งอำนาจหน้าที่หลักของคณะกรรมการ ป.ป.ช.คือ การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1205