16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 11 ก.คง67 นายสมเกียรติ ธงศรี  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 10 พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอหนองฮี และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอหนองฮี ร่วมให้การต้อนรับ และในเวลา 13.30 น.ตรวจติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทองโดยมีเจ้าพนักวานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโดนทอง พร้อมเจ้าหน้า ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามการจัดตั้งโครงการ”ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC” ดังกล่าว

*****นายสมเกียรติ ธงศรี  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 10 กล่าวว่า โครงการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้ทุกกระทรวง กรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พร.)และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วย จุดบริการที่ทำหน้าที่กับการให้คำแนะนำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อ ความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ รูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เป็นการบริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ โดยอาจจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนที่ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว (เช่น ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น)

*****โดยการเพิ่มคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวกในการให้ประชาชนที่ไปขอรับบริการจากรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้น จุดมุ่งหมายของศูนย์ราชการสะดวก การให้บริการของทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการโดนมี ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก หมายถึง ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกที่แสดงถึงการพัฒนาการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เบ็ดเสร็จได้ ณ จุดเดียว แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า)ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) และระดับเป็นเลิศ คือ สีทอง การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ เพื่อดูพื้นที่ด้านกายภาพ ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี คือการแก้ไขปรับปรุง การตีเส้นช่องจอดรถ  แผ่นเตือนพื้นต่างระดับห้องน้ำ และความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น

*****สำหรับพื้นที่ทางกายภาพ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ได้แก่ การเทดิน ปรังปรุงที่จอดรถหน้าสำนักงาน แต่เนื่องจากเป็นเขตทางหลวงไม่สามารถเทคอนกรีตได้  การทำแถบเตือนพื้นที่ต่างระดับบันไดบริเวณจุดพักคอย การ ตีเส้นช่องจอดรถภายในสำนักงาน ปรังปรุงจุดรับบัตรคิว และผังขั้นตอน ปรับปรุงจุดถอดรองเท้าก่อนขึ้นชั้น 2 และการติดประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เป็นต้น  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้พูดคุยกับประชาชนผู้มารับบริการ รับฟังความคิด ความสะดวกรวดเร็ว ระนะเวลา ในการมารับบริการ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)  และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ