กองทุนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

***นครนายก…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.นครนายก ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ยากจน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสม

***โดยมีพระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนร่วมในพิธี โดยมีนายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกองทุนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

*** ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครนายก มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,854,102.96 บาท ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคจากทุกภาคส่วน จำนวนทั้งสิ้น  220,390 บาท ซึ่งจะได้จำนวนเงินดังกล่าวเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครนายก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป