ร้อยเอ็ดจัดอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

***ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 25642564   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 20 ก.ค. โดยมี ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าร่วมอบรม

***นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การอบรมตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย ให้จังหวัดดำเนินการโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคีและมีความปรองดอง สมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองผ่านกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

***ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เยาวชนจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 95 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วมเพื่อ 3 สร้าง และในการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มณฑลทหารบกที่ 27 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปราชญ์ชาวบ้านจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 และคณะครูจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ