หลังพบบุคลากรทางการศึกษาหลายรายประสบปัญหาจากการปฏิบัติงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวัน

***พัทลุง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ  เมืองแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดพัทลุง( ผอ.สำนักงาน   สกสค.จังหวัดพัทลุง) เผยว่า  จากสภาพปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหลายรายที่กำลังประสบปัญหาจากการปฏิบัติงานหรือการดำรงชีวิต ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวัน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งยังเป็นภาระที่สำคัญของผู้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้   ถึงแม้ว่าในขณะนี้  สกสค. ได้มีการดูแลและสร้างขวัญกำลังให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  แต่ยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง    ดังนั้น  สำนักงาน  สกสค.จังหวัดพัทลุง  จึงได้ดำเนินกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(โครงการครูช่วยครู)ขึ้น

***ทั้งนี้  เพื่อให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง    และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ  การส่งเสริมสวัสดิภาพของสำนักงาน  สกสค.จังหวัดพัทลุงให้แก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา   และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายและองค์กร  สำหรับผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว  45  คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสาเหตุจากการป่วยที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบตัน  อัมพฤกษ์  อัมพาต  และกล้ามเนื้ออ่อนแรง  อย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด-19  คลี่คลาย  ทางสำนักงานฯจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริบาล  และการดูแลรักษาผู้ป่วยดังกล่าวอีกด้วย  ซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานฯได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกๆด้านแล้ว