มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นหนึ่ง นักศึกษา ป.โท สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์

***นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 25 ก.ย.64 นักศึกษาสาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง อารยะศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  โดยการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางผู้จัดจะมีเกียรติบัตรมอบให้เป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

***สำหรับหัวข้อในการเสวนาวิชาการมีดังนี้  1.เรื่องมุมมองศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ในปัจจุบัน โดย อาจารย์ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี  2.เรื่องวิถีใหม่กับการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้  โดย  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ  เขียดทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ  กิจกรรมการเสวนาวิชาการในครั้งนี้  จัดโดย  นักศึกษาปริญญาโท  รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

***ขณะที่การเสวนาวิชาการครั้งนี้ ทาง ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีความมุ่งหวังอยากจะให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในรุ่นนี้ได้มีความรู้ความสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้กับชีวิตจริง และสามารถนำไปพัฒนาองค์กร บุคลากร ในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

*** รศ.(พิเศษ)ดร.บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร ก็ได้กล่าวอีกเช่นกัน ในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท ได้มีประสบการณ์ตรงในการประสานงานและวางแผนในการสัมมนาอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งให้นักศึกษามีความรักความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับในการพัฒนาศักภาพของการศึกษาด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ต่อไป.