1 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เจ๋ง! 13 ครู ร.ร.พิริยาลัยจ.แพร่ คว้ารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางปานเนตร วงศ์รองผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายเลิศชาย รัตนะ ผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่แจ้ง ครูร.ร.พิริยาลัยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2563จำนวน 13รางวัลดังนี้ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านหารจัดการยอดเยี่ยม นางปานเนตร วงศ์ฟูรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขารองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

*****นางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  นายธนวิชญ์ สิงคะปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้าน  บริหารจัดการยอดเยี่ยม กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  นางอภิรมย์ กึกก้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  นางสาววณิชชา แม่นยำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

*****นางพวงเพชร รูปพรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  นางวันวิสาข์ กาวีได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ นางดรุณวรรณ แก้วมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม นางสาวสุนัญณิภา วุฒิโอสถ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

*****นางสาวพรรณทิวา เนตรทิพย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม นายชาญณรงค์ ชัยชนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  นายชนกานต์ ตันโนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม