ทม.บางกะดี MOU “อาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี”พร้อมมอบทุนการศึกษา 30 ทุนๆละ 10,000 บาท

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกวิทย์ มีเพียร รอง ผวจ.ปทุมธานี ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี” และ”พิธีมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี” ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี โดยมี สส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ผู้บริหารสถานประกอบการในเมืองบางกะดี และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

*****นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี กล่าวรายงานว่า กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี ได้มีการก่อตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2553 ขณะเป็นเทศบาลตำบลบางกะดี โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ทั้งในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

*****รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการบริจาคเงินเข้ากองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกปี   คือ ตามขนาดการประกอบกิจการของสถานประกอบการ ตั้งแต่ 5,000 บาท สูงสุด 40,000 บาท ปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นสมาชิกกองทุน จำนวน 40 แห่ง ในหนึ่งปีมีเงินเข้ากองทุน จำนวน 500,000 บาท การดำเนินกิจกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนจากเทศบาลเมืองบางกะดี และผู้นำชุมชน จำนวน 15 ท่าน ผู้แทนจากสถานประกอบการ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งการมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากเงินกองทุน แล้วจำนวน 73 ราย และปัจจุบันมีนักศึกษารับทุน คงเหลือ 30 ราย

*****นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี กล่าวอีกว่า จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ยังมีเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกะดี อีกหลายคนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ จึงร่วมกันหารือถึงแนวทางการสนับสนุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) กับ สถานประกอบการ และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เนื่องจากในพื้นที่เมืองบางกะดี เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีสถานประกอบการหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักศึกษา มีโอกาสเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

*****หลังสำเร็จการศึกษาแล้วยังมีโอกาสมีงานรองรับ พอที่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัว ได้เร็วขึ้น และในวันนี้ จึงได้กำหนดจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี” ระหว่างเทศบาลเมืองบางกะดี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และสถานประกอบการ  ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้น 22 แห่ง และพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ประเภทต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน