อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลแห่งชาติไทย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด หลังทราบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ คือ ผศ.ดร. จิราภรณ์ ผันสว่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลแห่งชาติไทย award ประจำปี 2565 จัดโดยโดยคณะกรรมการเครือข่ายสังคมไทยได้คัดเลือกให้เป็นผู้มีความสามารถและทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลแห่งชาติพุทธศักราช 2565 สาขาข้าราชการดีเด่น โดยได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 24 เมษายน  2565 ที่ผ่านมา

*****ผศ.ดร. จิราภรณ์ ผันสว่าง กล่าวว่า เข้ารับรางวัลแห่งชาติไทย award ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการเครือข่ายสังคมไทยได้คัดเลือกให้เป็นผู้มีความสามารถและทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลแห่งชาติพุทธศักราช 2565 สาขาข้าราชการดีเด่น  ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลทั่วไปที่ได้รับการเสนอชื่อมีการพิจารณาให้ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างบุคคลการทำดีในสังคมที่ดีและมีความสามารถและประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคคลอื่น

*****ผศ.ดร. จิราภรณ์ ฯ กล่าวอีกว่า จากความมุ่งมั่นที่ผ่านมา ได้มีความขยันมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นข้าราชการที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตเป็นผู้ที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการดูแลนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่หลักคืออาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด  ตลอดระยะเวลาที่เป็นอาจารย์สอนระดับอุดมศึกษากว่า 18 ปี ที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชนการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

*****อีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมและชุมชน ด้วยเหตุนี้ทำให้ ทาง ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ผู้จัดงาน โครงการ ปณิธานความดี งานประทาน รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2565 รางวัลแห่งชาติ Thai Awards เล็งเห็นในคุณงามความดี จึงมอบรางวัล รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2565 รางวัลแห่งชาติ Thai Awards สาขา ข้าราชการดีเด่น ให้กับ ตนเองดังกล่าว

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ