ม.ราชกัฏนครฯ ร่วมกับ สพม.นครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ผอ.สถานศึกษา

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน  ที่ห้องประชุมพรหมโยธี  สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี ม.ราชกัฏนคร เมื่อสายวันที่ 30 พ.ค.65

*****หลังจากการบันทึกตกลงความร่วมมือได้มีการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมหน่วยที่ 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการ โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดย ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์,  ดร.พณกฤษ บุญพบ, ดร.วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม และคณะ  กิจกรรมหน่วยที่ 3 การพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย อาจารย์เศณวี ฤกษ์มงคล ดร. รัฐพร กลิ่นมาลี อาจารย์อนุวัฒน์ จันทสะ และคณะ

*****ส่วนกิจกรรมหน่วยที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช,  ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์ และคณะ  กิจกรรมหน่วยที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ, อาจารย์อรดา โอภาสรัตนากร และคณะ   กิจกรรมหน่วยที่ 6 การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก, ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพทูรย์ และคณะ และกิจกรรมหน่วยที่ 7 การพัฒนากระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง, อาจารย์วัยวุฒ อินทวงศ์ และคณะ