สถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดวิชา Mahasarakham Modern Trade จัดการเรียนการสอนและเชื่อมโยงหลักสูตร สู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนชุดวิชา Mahasarakham Modern Trade ภายใต้ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุม S1 โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65

*****จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการพัฒนาบูรณาการขับเคลื่อนชุดวิชา Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นพี่เลี้ยงห้องเรียนอาชีพ ได้นำรายวิชาที่สามารถเชื่อมกับอุดมศึกษาลงสู่สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งต่อถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

*****ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ

*****โดยในปีงบประมาณ 2565 มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 24 แห่ง ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับอาชีวศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 2. วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 3.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคามและ 6. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. 6 แห่ง ได้แก่

*****1. โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) (สพป.มค.1) 2.โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง(สพป.มค.ด) 3. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (สพป.มค.2) 4. โรงเรียนบ้านทุ่งง้าว (สพป.มค.2) 5. โรงเรียนบ้าน หนองแสง (สพป.มค.2) 6. โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง (สพป.มค.2) สังกัด สช. 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 2. โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สังกัดองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 2. โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 แห่ง 1. กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม 2. กศน.อำเภอบรบือ 3. กศน.อำเภอเชียงยืน 4. กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย