เผยหนังสั้นนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง ได้รับรางวัลระดับจังหวัดแพร่

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม เรื่องพระธาตุแหล่มลี่ ของชมรมหนังสั้น โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ประกอบด้วย นายพัทธดนย์ โตเขียว นางสาว กัญยรัตน์  อุพพา เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์แสน เด็กหญิงสุภัควดี  มะโนหล้า เด็กหญิงธนพร  อุตมา  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีจุลศักดิ์ เสาแดน  และครูที่ปรึกษาชมรม นายไชยวุฒิ แสนศิริวงศ์ นางสาวเพราพิมล ป้องเมือง  นางสาวปวิตรา ไชยขันแก้ว

*****โดยทั้งหมดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดแพร่ โครงการกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่