มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ปีการศึกษา2565-2566 กับ คณะการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยวนศาสตร์ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านระบบออนไลน์

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ศาสตราจารย์ He  Xinyuan คณบดีคณะการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย วนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศจีน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (MOA) ปีการศึกษา 2565-2566 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปีการศึกษา 2564  และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปีการศึกษา 2564  ระหว่างคณะการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยวนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งสองแห่ง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาแขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ผ่านออนไลน์

*****จากนั้นรองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานการมอบทุนการศึกษาตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ โดยการสนับสนุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนักศึกษา

*****.ทั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกันมายาวนานมากกว่า 8 ปีซึ่งสร้างความแน่นแฟ้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนทำให้นักศึกษาสนใจในสาขาวิชาภาษาจีน และยังมีคนจีนที่อยากจะมาศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอีกหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในอนาคตทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดมหาสารคามและประเทศไทยดีขึ้น