4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา” ประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

*****นครศรีธรรมราช..จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเปิดเผยขึ้นโดยผู้สื่อข้าวรายงานว่า  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All for Education)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  มีนายสนั่น สนธิเมือง รองผวจงนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

*****ดร.สุเมธ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักในการบริหาร และการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*****ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน และการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการติดตาม ประเมินผลเชิงประจักษ์

*****นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายในงานครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคน จะเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

*****ภายในงานได้ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ วิทยากร สถาบันพระปกเกล้า, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ (ไทย จีน อังกฤษ) การประกวดแข่งขันโครงงาน การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น การจัดงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 65