update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายก อบจ.กำแพงเพชรปลื้มเมล็ดพันธ์ุดีจบเภสัชกรรม พร้อมเงินทุนช่วยเหลือล้านกว่าบาทคืน ฝากอย่าลืมตอบแทนคุณผู้ช่วยเหลือด้วยการเป็นคนดี!

*****กำแพงเพชร..มอบทุนช่วยนักศึกษาคนเก่งครั้งนี้เปิดเผยโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร ได้มอบทุนและช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ น.ส.ฐิตินันท์ แสนสุข เป็นนักเรียนร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่เรียนตั้งแต่ระดับม.1- ม.6 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ น.ส.ฐิตินันท์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีเป็นลำดับหนึ่งของห้อง มีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งยังเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการจนได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

***** แต่เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่กับตายาย ครูที่ปรึกษาได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงพยายามหาทางช่วยเหลือ โดยการขอทุนการศึกษาต่างๆให้ เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือว่าเป็นคณะสูงสุดทางสายการแพทย์ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้มา ยังความปลาบปลื้มให้กับคณะครู ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน

*****นายสมศักดิ์ นาคนาม ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ขณะนั้น นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบถึงปัญหาสภาพครอบครัวของ น.ส.ฐิตินันท์ ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จึงได้ระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ โดยมีนายศุภชัย ศรีงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสมัยนั้น ร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนให้กับ น.ส.ฐิตินันท์ ให้ได้เรียนพร้อมมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านกว่าบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ มอบเงินค่าเทอม จำนวน 240,000.-บาท โรงเรียนได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการการบริหาร กำกับ ดูแล ทุนการศึกษา ซึ่งดูแลน.ส.ฐิตินันท์ แสนสุข  ตลอดระยะเวลา 6 ปี

*****ขณะนี้น.ส.ฐิตินันท์ แสนสุข ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เกียรตินิยม อันดับ 1 โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความประหยัด มัธยัสถ์ ทำให้เงินที่ได้รับบริจาคมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 1,017,942.98.-บาท โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนางสาวฐิตินันท์ แสนสุขและครอบครัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและส่วนรวมต่อไป

*****นายสุนทร รัตนากรนายก อบจ.กำแพงเพชร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสำเร็จการศึกษามาจนมีงานทำสิ่งสำคัญอย่าลืมตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาที่จะมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยความตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด จากนั้น น.ส.ฐิตินันท์ ยังได้มอบเงินจำนวน 100,000.-บาทเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่มีความตั้งใจเรียนอีกด้วย