นิสิตการแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศ Best of the best ระดับประเทศ ประเภทคิดดี

*****พัทลุง..ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  เผยว่า  ตามที่ธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565  โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 65 สถาบันการศึกษา มีทีมนิสิตนักศึกษา 335 ทีม กลุ่มชุมชน 335 ชุมชน  เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยสถาบันการศึกษาจะคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสถาบัน เพื่อเข้าประกวดรางวัลชนะเลิศ  Best of the best ระดับประเทศในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 6 กลุ่มประเภท ได้แก่ กินดี อยู่ดี สวยดี ใช้ดี รักษ์ดี คิดดี โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้ส่ง”ทีม TTM Wonderful patches” ซึ่งเป็นนิสิตจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   เข้าร่วมเข้าประกวดระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ  Best of the best ระดับประเทศ ประเภทคิดดี

*****ทั้งนี้  เมื่อวันที่  23 พ.ย.65 ที่ผ่านมา  ทีมนิสิตสาขาดังกล่าว นำโดย ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อ.ดร.พท.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของทีม และ นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทีมดังกล่าว ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และรับโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2565  จากนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*****สำหรับกระบวนการทำงานของทีม TTM Wonderful Patches  เป็นกระบวนการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและนิสิตในการร่วมแก้ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง  ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมบ่อน้ำร้อนกันตัง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  การให้บริการนวดแผนไทย และสปา  เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยทางวิสาหกิจชุมชนได้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ได้รับเครื่องหมาย BIO Economy และได้รับการรับรองจาก อย. มีส่วนผสมของน้ำพุร้อน และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มีทั้งผลิตภัณฑ์หลัก ๆ 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย โลชั่นบำรุงผิว ครีมนวดสปาตัว มาร์คโคลน และสเปรย์บำรุงผิวหน้า  ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการ ทางวิสาหกิจชุมชนจึงต้องการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์เด่นมาเพื่อใช้และจัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

*****นอกเหนือจากบริการดังกล่าวแล้ว ทางวิสาหกิจชุมชน ยังเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายอาหารทะเลทั้งในรูปแบบสดและแช่แข็ง ซึ่งในแต่ละเดือนมียอดสั่งซื้ออาหารทะเลจำพวกปลาอยู่ที่ประมาณ 100 กิโลกรัม มีทั้งปลาขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เช่น จะระเม็ด ปลากะพงขาวใหญ่ ปลานิล ปลาอินทรีย์ ในการขายปลาแต่ละครั้ง มีเกล็ดปลาที่เหลือทิ้งจำนวนมาก ดังนั้น ทีมนิสิตและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ฯ จึงได้นำเกล็ดปลาที่เป็นสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกล็ดปลาเหลือทิ้งให้เป็นแผ่นแปะ แก้ปวด Green Product เพื่อสร้างมูลค่าต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ถือเป็นการประยุกต์ใช้เกล็ดปลาเหลือทิ้ง และผสมผสานการบริการของวิสาหกิจชุมชนเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสมุนไพรว่านเอ็นเหลืองสำหรับลดอาการปวดเมื่อยในนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเหลือใช้ จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้จากการขายเกล็ดปลาในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง